Privacy statement

Foto van Beloois, gevestigd te Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Frank van Beloois is de Functionaris Gegevensbescherming van Foto van Beloois. Hij is te bereiken via info@fotovanbeloois.nl of via dit contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Foto van Beloois verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • foto’s en andere mediaproducten.

Daarnaast hebben we inzage in de volgende persoonsgegevens behorende bij betalingen via onze zakelijke rekening:

 • IBAN, BIC en naam rekeninghouder bij bankbetalingen klanten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fotovanbeloois.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Foto van Beloois verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling;
 • verzenden van onze nieuwsbrief;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Foto van Beloois verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • oefenfoto’s ter bespreking tijdens de lessen;
 • foto’s gemaakt in opdracht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren (*1)
Foto van Beloois bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens (soort, termijn, reden):

 • voor- en achternaam, 7 jaar, wettelijke eisen bewaartermijnen administratie;
 • adresgegevens, 7 jaar, wettelijke eisen bewaartermijnen administratie;
 • telefoonnummer, 7 jaar, wettelijke eisen bewaartermijnen administratie;
 • e-mailadres 7 jaar, wettelijke eisen bewaartermijnen administratie (*2);
 • oefenfoto’s, 1 maand, cursusduur (*3);
 • foto’s in opdracht gemaakt, onbeperkt tenzij anders afgesproken, service klant (*3).

*1 Elk jaar worden deze gegevens inclusief alle e-mails waarin deze gegevens aanwezig zijn verwijderd uit de reguliere bedrijfsvoering en overgeplaatst naar een semi-statisch archief.

*2 Voor gebruik van e-mailadressen in nieuwsbrieven wordt vooraf toestemming gevraagd (bijvoorbeeld bij inschrijving van een cursus of via een formulier op de website). Deze e-mail adressen worden op verzoek weer van de verzendlijst gehaald na het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website. Bij de administratie voor deze lijst worden geen andere persoonsgegevens verzameld en vastgelegd. En de e-mail adressen van de ontvangers van de nieuwsbrieven zijn voor de ontvangers niet kenbaar.

*3 Hoe wij omgaan met foto’s en andere producten

 • Foto’s en andere producten van en voor onze klanten verstrekken wij niet aan derden of publiceren we niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij vragen bijvoorbeeld vooraf toestemming voor het opnemen van portretfoto’s in ons (online) portfolio.
 • Foto’s genomen van personen anders dan de directe opdrachtgever worden door opdrachtgever voorzien van een getekende afstandsverklaring waarin aan opdrachtgever toestemming wordt verleend om de foto’s of films waaraan hij/zij heeft meegewerkt onder bepaalde voorwaarden te mogen gebruiken voor een vooraf beschreven doel of doelen. Diegene verklaart daarin ook dat hij/zij18 jaar of ouder is en het recht heeft om deze overeenkomst op eigen naam te sluiten.
 • Foto’s en andere producten van en voor onze klanten worden in eigen beheer gearchiveerd. De bewaartermijn van deze foto’s en andere producten is onbepaald tenzij anders afgesproken.
 • Alle oefenfoto’s van cursisten die we in de lessen bespreken worden niet aan derden verstrekt of gepubliceerd. En na elke cursus worden de oefenfoto’s verwijderd (vernietigd) van ons lessysteem.

Delen van persoonsgegevens met derden
Foto van Beloois verstrekt deze gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Foto van Beloois zal bijvoorbeeld geen persoonsgegevens van cursisten aan andere cursisten verstrekken, zoals e-mail adressen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Foto van Beloois gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen op basis waarvan besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Foto van Beloois) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Foto van Beloois gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Foto van Beloois gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. We plaatsen geen cookies die uw surfgedrag bijhouden om bijvoorbeeld op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Foto van Beloois neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fotovanbeloois.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Foto van Beloois en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fotovanbeloois.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Foto van Beloois wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons